โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนกาญจนวนิช   ตำบลสำนักขาม  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90320
เบอร์โทรศัพท์ 074-398929
ผู้บริหาร

ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
หลักสูตรสถานศึกษา
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2011
ปรับปรุง 31/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 224862
Page Views 282345
กิจกรรมโรงเรียนในฝัน
กิจกรรมโรงเรียนในฝัน
การประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพภายใน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี 2556
ผลการสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2555
รายชื่อนักเรียน
ปีการศึกษา 2556
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ป.1-ม.3
หลักสููตรอาเซียนศึกษา
เรียนรู้...อาเซียน
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 ก.ย. 55 ถึง 30 พ.ย. 55 ปฏิทินปฏิบัติงานระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555

ปฏิทินปฏิบัติงาน

ระหว่างเดือนกันยายน –พฤศจิกายน 2555

 

วัน/เดือน/ปี

รายการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

19-21 ก.ย.55

ครูผู้สอนทุกรายวิชาส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

-ครูผู้สอน

-กลุ่มงานวัดและประเมินผล

24-28 ก.ย.55

สัปดาห์การสอบจุดเน้น (สพฐ.) การอ่าน การเขียน การคิดเลข  การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

-ครูประจำชั้น ป.1-3

-ครูผู้สอนภาษาไทย

-ครูผู้สอนคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์

-ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

28 ก.ย.55

ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ

(มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80) ส่งกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

-ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

-กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

2 ต.ค.55

ส่งรายงานผลการสอบจุดเน้น ที่กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

-ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รับแบบทดสอบที่กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

-รับครูประจำชั้นรับแบบรายงานคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2555

-ครูผู้สอน

-กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

3-5 ต.ค.55

สัปดาห์การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555

-ครูผู้สอนทุกคน

6-31 ต.ค.55

ปิดภาคเรียนที่ 1/2555

 

9 ต.ค.55

(เช้า)  ครูผู้สอนทุกคน ส่งปพ.5 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

(บ่าย) ครูประจำชั้นรับ ปพ.5 จากกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ      เพื่อนำไปกรอกลงในแบบรายรายงานคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนที่ 1/2555 และ ปพ.6 ปพ.8 (ถ้ามี)

-ครูผู้สอน

-ครูประจำชั้น

 

10-12 ต.ค.55

รายงานโครงการ/กิจกรรม/จัดทำโครงการตามปีงบประมาณ 2556

-ครูทุกคน

1 พ.ย.55

-เปิดภาคเรียนที่ 2/2555

-(เช้า) ส่ง ปพ.5 และ ปพ.6 ที่กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

-(บ่าย) กลุ่มงานวัดและประเมินผล ส่ง ปพ.6 ให้ผู้บริหารลงนามอนุมัติ

 ผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น

-ครูประจำชั้น

-กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

2 พ.ย.55

ครูประจำชั้นรับเอกสาร ปพ.6 จากผู้บริหาร

-ครูประจำชั้น

5-9 พ.ย.55

สัปดาห์ของการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ

-ครูประจำชั้น

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ                        

                                                                   และงานวัดและประเมินผล 

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต  3
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  sen_pie@hotmail.com  โทร.085-4402869